Languages  Svenska  English
Bevarande & gallring inom löne- och personaladministration
Föreliggande rapport är en genomgång och analys av hur Riksarkivets författning om gallring av...
Bevarande av räkenskaper
Denna rapport förklarar och kommenterar tillämpningen av Riksarkivets föreskrifter och allmänna...
Bevarandet av nutiden
Detta policydokument anger allmänna riktlinjer för Riksarkivets beslut, föreskrifter och råd om...
Elektronisk dokumenthantering
Publikationen behandlar ämnen som kommer att vara giltiga under lång tid. Hit hör bevarandet av...
Elektroniskt underskrivna handlingar
I denna rapport behandlas frågor som är av betydelse för bevarande och gallring av elektroniskt...
Minnenas trädgård
Broschyren är tänkt att informera och inspirera alla som kan komma i kontakt med arkiv. Det kan...
Offentlighet & sekretess
Rapporten har utarbetats av professor Alf Bohlin på uppdrag av Riksarkivet.
Om gallring
Gallring i arkiv är alltid en kontroversiell fråga. På det sättet styr man framtidens tillgång...
Pappershandlingar
Trots den ökade användningen av elektroniska tjänster och kommunikationskanaler såsom e-handel,...
Redovisa verksamhetsinformation
Redovisa verksamhetsinformation - är en vägledning till Riksarkivets föreskrifter om...
Redovisning av ADB-upptagningar
Rapporten ger exempel på hur man kan redovisa ADB-upptagningar med utgångspunkt från gällande...
Skydda ditt arkiv
Denna folder syftar till att förmedla övergripande tekniska krav som ställs på arkivlokaler i...
Videoupptagningar i såväl analogt som digitalt format kan förekomma och användas i olika...
Dagens samhälle bygger i hög grad på informationshantering. De uppgifter som utförs av företag,...
 
 
Riksarkivet
Fyrverkarbacken 13
Box 12541
102 29 STOCKHOLM

riksarkivet.se
sok.riksarkivet.se
Säker betalning